V10

V10 V10

rayovac Ref : ZA10piles auditive blister x8
1.45v 105mah
diam 5.8mm x 3.5mm​